بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 9