بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
نمره
  • بودجه بندی ادبیات کنکور98
5