بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

اقتصاد

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

فصل 1 – مقدمات  1  –  1  –  1  –  1  1
فصل 2 – مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
فصل 1 – تولید و بازار  1  1  –  2  1  1  1  1
فصل 2 – تولید و بازار  1  1  1  1  1  –  –  –
فصل 1 – مدیریت کلان اقتصاد  1  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2 – مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  –  –  1  1  1
فصل 3 – مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
فصل 1 – توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
فصل 2 – توسعه اقتصادی  1  –  1  1  –  1  1  1
فصل 3 – توسعه اقتصادی  1  1  –  1  –  1  1  1
فصل 1 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 2 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 3 – بازارهای مالی  1  –  2  1  1  1  –  –
فصل 1 – اقتصاد جهانی  1  –  1  1  1  1  1  1
فصل 2 – اقتصاد جهانی  1  2  –  1  2  –  1  1
نمره
  • بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸
5