بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

بودجه بندی اقتصاد کنکور۹۸

اقتصاد

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

فصل 1 – مقدمات 1 – 1 – 1 – 1 1
فصل 2 – مقدمات 1 4 3 3 2 3 4 4
فصل 1 – تولید و بازار 1 1 – 2 1 1 1 1
فصل 2 – تولید و بازار 1 1 1 1 1 – – –
فصل 1 – مدیریت کلان اقتصاد 1 – – – 1 1 1 1
فصل 2 – مدیریت کلان اقتصاد 1 1 1 – – 1 1 1
فصل 3 – مدیریت کلان اقتصاد 1 2 2 3 1 2 1 1
فصل 1 – توسعه اقتصادی 1 1 1 1 2 1 1 1
فصل 2 – توسعه اقتصادی 1 – 1 1 – 1 1 1
فصل 3 – توسعه اقتصادی 1 1 – 1 – 1 1 1
فصل 1 – بازارهای مالی 1 1 1 2 1 1 1 1
فصل 2 – بازارهای مالی 1 1 1 2 1 1 1 1
فصل 3 – بازارهای مالی 1 – 2 1 1 1 – –
فصل 1 – اقتصاد جهانی 1 – 1 1 1 1 1 1
فصل 2 – اقتصاد جهانی 1 2 – 1 2 – 1 1