بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

تاریخ

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5

جغرافیا

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5
نمره
  • بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸
5