بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

تاریخ

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

سال دوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال سوم 5 5 5 5 5 5 5 5
پیش دانشگاهی 5 5 5 5 5 5 5 5

جغرافیا

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

94

95

96

سال دوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال سوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال چهارم 5 5 5 5 5 5 5 5