بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

بودجه بندی دین و زندگی کنکور98

دین و زندگی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7
نمره
  • بودجه بندی دین و زندگی کنکور98
5