بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

روانشناسی

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

95

96

فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
فصل 4  4  4  2  2  4  7  7
نمره
  • بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸
5