بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

روانشناسی

موضوع   /   سال

89

90

91

92

93

95

96

فصل 1 3 7 5 5 4 2 4
فصل 2 4 2 7 7 6 7 3
فصل 3 9 7 6 6 6 4 6
فصل 4 4 4 2 2 4 7 7