بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

 

نمره
  • بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98
5