بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور98

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 7 6 6 7 8 8 8 8 8
گرامر 3 4 4 3 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 10 10 10 10 8 8 8 8 8