بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6 6
تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5
نمره
  • بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸
5