بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال8990919293949596
قرابت معنایی 8 6 6 4 6 6 66
تاریخ ادبیات 7 8 8 10 5 10 10 10
آرایه ادبی 5 5 7 4 5 5 5 5
نقد ادبی 2 2 2 1 1 1 1 1
سبک ادبی 1 1 1 3 1 1 1 1
قافیه و تبصره ها 2 2 2 2 2 2 2 2
وزن های عروضی 5 6 4 6 5 5 5 5