بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زمین شناسی کنکور۹۸

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – 1 1 1 1
فصل 2 1 1 1 1 2 2 2 2
فصل 3 1 2 2 2 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 1 2 2 2 2 2 2
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 1 – – – 2 2 2 2
فصل 10 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 2 2 1 2 – – – –
فصل 12 1 1 1 1 – – – –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – – – – –
فصل 2 1 2 2 1 1 1 1 1
فصل 3 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 3 3 3 2 2 2 2
فصل 6 3 2 2 2 1 3 3 3
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1