بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸

بودجه بندی زیست شناسی کنکور۹۸

نام مبحث

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

مولکول زیستی1
سفری به درون سلول1111
سفری به دنیای جانداران1111
گوارش233221
تبادل گازها221
گردش مواد325353
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید211
حرکت12312
ایمنی بدن11111
دستگاه عصبی123212
حواس21123
هورمون­ها و دستگاه درون ریز211122
ماده ژنتیک
کروموزوم­ها و میتوز1131
میوز و تولیدمثل جنسی11
ژنتیک و خواستگاه آن443333
تولیدمثل گیاهان212221
رشد و نمو در گیاهان313111
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران223322
پروتئین سازی222322
تکنولوژی زیستی111
پیدایش و گسترش زندگی121
تغییر و تحول گونه­ها121
ژنتیک جمعیت124425
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی1111
رفتارشناسی221111
شارش انرژی در جاندران243623
ویروس­ها و باکتری­ها341212
آغازیان332343
قارچ­ها112111
کاملا ترکیبی464259