بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال8990919293949596
ترجمه 6 6 6 6 3 6 6 6
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل 2 2 2 2 2 2 2 2
قواعد 10 10 10 10 10 10 10 10