بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10
نمره
  • بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸
5