بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98

زبان عربی

موضوع   /   سال888990919293949596
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8 8