بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98

بودجه بندی عربی کنکور98

زبان عربی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
نمره
  • بودجه بندی عربی کنکور98
5