گزارش کار مقاومت مطالح

گزارش کار مقاومت مطالح

در این قسمت از پست جدید سایت مرجع کنکور گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مطالح میپردازیم

مناسب برای رشته های مکانیک و عمران

این مجموعه شامل آزمایش های

آزمایش پیچش

آزمایش تیر سراسری

آزمایش خمش

آزمایش ضریب پواسون

آزمایش فنر

آزمایش کشش

 

دانلود