کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟

کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟

آقای زیست دکتر سالار فرضی پاسخ می دهد.