کنکور 98 کنکوری متفاوت خواهد بود!اخبار کنکور

کنکور 98 کنکوری متفاوت خواهد بود!

کنکور 98 کنکوری متفاوت خواهد بود! رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از ایجاد  تغییرات در برگزاری کنکور در سال پیش…